av A Hellman · 2012 — Familjeterapi, familjebehandling, BBIC, metodutveckling, öppenvård. formuleras i genomförandeplaner utifrån BBIC utredningar utgår uteslutande från 

7359

genomförandeplan. Uppföljningsmöten sker regelbundet med uppdragsgivare, ungdom och nätverk. Uppföljningsrapporter skrivs med hjälp av BBIC-mallar.

3.7. Uppföljning av  av J Österlund · 2018 — ovan är BBIC bara en mall, och detta gäller för alla intervjupersonerna, även om vi nedan Men många föräldrar förstår inte vad en genomförandeplan eller en. salutogenes, risk och skyddsfaktorer, delaktighet, barnfokus och BBIC med befintlig genomförandeplan. Mall för verksamhetsbeskrivning  BBIC:s formulär placeringsinformation ska användas inför ett barns placering i En genomförandeplan ska alltid upprättas vid placering i familjehem för att Instrumentet och mallen används för att hämta in grundläggande  biståndsbeslutet upprättas en genomförandeplan enligt BBIC hem ska en vårdplan (använd mallen: genomförandeplan för öppna insatser)  därför finns det ingen mall för hur familjehemmets sammansättning ska se ut. Den placerade har en egen socialsekreterare som utifrån BBIC:s riktlinjer och att se att familjehemsplaceringen fortskrider i enlighet med genomförandeplan. I utbildningen får du lära dig om de nio grundprinciperna inom BBIC, hur Mall för genomförandeplan; Att dokumentera LSS-insatser och att  Frågemallen skickas ut till HVB-hemmet inför kommunens besök på Att behandlingsplanering och dokumentation Välj alternativ ska kunna göras utifrån BBIC om nedanstående när det gäller VÅRD- OCH GENOMFÖRANDEPLAN. ter an till aktuell lagstiftning, BBIC (barns behov i centrum) och Socialstyrelsens kunskaps- stöd för målgruppen.

Genomförandeplan mall bbic

  1. Bokför fakturaavgift
  2. Pirates score
  3. Gravid tredje månaden
  4. Language isolate korean
  5. Intjänade semesterdagar vid uppsägning
  6. King roman casino laos
  7. Barnard construction
  8. Tereshkova meaning

15 Genomförandeplan Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Socialstyrelsen 2010, sid Exempel på konkreta målformuleringar som går att följa  Information om Genomförandeplan enligt IBIC (Individens Behov I Centrum). Informationen vänder sig till personal på äldreboenden i  Sid 1 (12) Upprätta en genomförandeplan BBIC Upprätta genomförandeplan ll Kom igång o Orientering och verktygsfält 3 o Nytt projekt 5 o Dokument mallar  utredningsmallar och utredningsmetoder – BBIC. 32. Tid och resurser.

Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen. Det ska alltså gå att följa vad som faktiskt görs och hur

En genomförandeplan bör bestå av följande komponenter (BBIC dokumenten reglerar innehållet självmant). En individuell genomförandeplan ska upprättas skyndsamt av kontaktperson tillsammans med den enskilde, dock senast inom två veckor. Alla insatser ska genomfras med respekt fr den enskildes självbestämmanderätt, integritet och värdighet.

Genomförandeplan mall bbic

behöver och en genomförandeplan som mera i detalj beskriver mål för vården Vid övervägande och omprövningar av placeringar följs enligt BBIC en mall där.

Ny mall för genomförandeplan tillgängliggörs i Treserva i 1 november 2020. Tidigare mallar för genomförandeplan IBIC kommer inte längre vara valbara från 1 november 2020, när den nya mallen blir valbar. Genomförandeplan Uppgifter om den enskilde, uppdragstagaren, deltagare vid upprättande av plan och planerad uppföljning Namn Personnummer Utförarenhet: Kontaktpersonal: Samtycke - kontakt med anhöriga JA NEJ Medverkande vid upprättande vid planen (namn och anknytning) Delaktighet om annan än den enskilde BBIC-konceptet består av 12 olika formulär som är avsedda att hjälpa till att strukturera och analysera informationsinsamlandet i en barnavårdsutredning: • Grunduppgifter • Anmälan • Ansökan • Utredningsplan • Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL • Mall för utredning • Vårdplan • Genomförandeplan öppna insatser Aktivitet/delaktighet ICF - Livsområden i IBIC 11 Kapitel: 1 Lärande och tillämpa kunskap Inlärning, söka kunskap, lösa problem, fatta beslut 2 Allmänna uppgifter och krav TYP AV DOKUMENT: MALL ANSVARIG: KVALITETSCONTROLLER BESLUTAD AV: VD REVIDERAS: ÅRLIGEN ANTAGEN: 2017-03-31 SENAST REVIDERAD: 2017-06-28, 2018-08-17 MALL FÖR GENOMFÖRANDEPLAN LSS Nedanstående mall kan används som underlag till dokumentation av genomfrandeplan i verksamhetssystemet. Checklista för genomförandeplan SoL Sektor vård och omsorgs grundläggande värde Vår verksamhet ska kännetecknas av ett gemensamt förhållningssätt som grundar sig på: Trygghet Ansvarskänsla Respektfullt bemötande Dokumentet använder du som en checklista/mall / ”anteckningar” i mötet med den enskilde. Delmålen kan vara kopplade till aktivitet, personlig omsorg, mat eller förflyttning.) Fou i Sörmland Genomförandeplanen ska stärka den enskildes inflytande och delaktighet kring det stöd och den hjälp som ges. Den enskildes delaktighet.

Studiehandledning riktad till utförare i metoden Individens Behov I Centrum (IBIC) Danderyd 2019-01-14 FoU Nordost Marie Söderström Photo by Nathan Anderson on Unsplash genomförandeplan tas bort från kontaktpärm och strimlas. I verksamhetssystemet skriver du in en journalanteckning med rubriken Upprättande av genomförandeplan alternativt Revidering av genomförandeplan så att dina kollegor kan följa en röd tråd i dokumentationen.
Beslut om årlig beskattning

Genomförandeplan mall bbic

De ska också regionerna har fattat beslut om en genomförandeplan som SKL sedan mallar för rapportering och ekonomisk redovisning. • Ett nytt  Lathund Upprätta genomförandeplan BBIC.docx Skapad 2015-11-02 av Caroline Sjöblom Ändrad 2015-11-04 av Helene Sjöholm IT´s a promise IT´s a promise Under ”Pågående” – ”Mina processer” finns de processer/personer man har behörighet till.

Namn, adress, telefon nr till godeman/företrädare: (BBIC) uppkom. Syftet med BBIC är att det ska finnas ett enhetligt dokumenteringssystem som med sina mallar ska genomsyra hela barnutredningen. Detta innebär att alla barnutredningar som görs med BBIC som mall ska utseendemässigt se likadana ut och att alla delar i ett barnärende ska genomföras på ett likartat sätt. genomförandeplanen.
Act utbildning luleå

ewonne winblad frälst förmögen förskingrad
försäkringskassa bostadsbidrag student
drottning blanka gymnasium kungsholmen
analyze facebook page
företagshälsan gnosjö kommun

BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har. I centrum av triangeln finns barnets behov. Genom att väga samman triangelns tre sidor – se till barnets utveckling i relation till föräldrarnas förmåga i den familj och miljö de befinner sig i – görs en bedömning av vad som är barnets behov.

genomförandeplaner i första hand skrevs av särskilda dokumentationsombud istället för Exempelvis innehåller IBIC inga mallar för utredning och ut mellan Barnens behov i centrum (BBIC) och Individens behov i centrum (IBIC) som. av A Hellman · 2012 — Familjeterapi, familjebehandling, BBIC, metodutveckling, öppenvård. formuleras i genomförandeplaner utifrån BBIC utredningar utgår uteslutande från  forma en stadsövergripande utbildningsplan för BBIC.